خدمات ما

برنامه ریزی و مدیریت اجرا

برنامه ریزی و مدیریت اجرا با استفاده از بعد چهارم و پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان، بهره گیری از نرم افزارهای PMIS سفارشی بر اساس BIM، استفاده از متد ساخت و ساز ناب از تجهیز کارگاه تا انتهای پروژه

انجام خدمات مهندسی

خدمات مهندسی بر پایه مدلسازی اطلاعات ساختمان شامل

امکانسنجی

طراحی مفهومی

طراحی فاز یک

طراحی فاز دو

مدلسازی اطلاعات ساختمان

متره و برآورد(قیمت واقعی و فهارس بها)

برخورد یابی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت تأخیرات و تهیه لوایح مربوطه

مدیریت قرارداد ها و ادعاها

خدمات بازسازی، نوسازی و تغییر کاربری

خدمات مدیریت اجرا و پیمان با کمترین زمان، هزینه و بیشترین کیفیت

پیاده سازی نوین ترین روش های مدیریتی با سابقه در تمامی انواع ساخت و ساز

پروژه های صنعتی، تصفیه خانه ها، پتروشیمی، کارخانه ها، فولاد و ….

پروژه های درمانی شامل ساخت و طراحی کلین روم و بیمارستان ها

پروژه های مسکونی شامل لوکس و اقتصادی

پروژه های تجاری و اداری

استفاده از هوش مصنوعی در راستای نرم افزارهای تصمیم ساز

مطالعات امکانسنجی

مهندسی فروش و پیش فروش

تبلیغات هوشمند

استفاده از واقعیت افزوده و مجازی جهت تصویر گرائی

استفاده از نرم افزارها گزارشی  PMISو DCC

مدیریت هوشمند انبار

مدیریت ایمنی و بهداشت کار

قرارداد های هوشمند و بلاکچین

بودجه بندی و تدقیق زمانبندی

مهندسی سازمانی و پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در سازمان

تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی

تدوین فرآیند های موجود و مهندسی مجدد آنها

پیاده سازی BPMS در سازمان در راستای مدیریت فرآیند ها

پیاده سازی اتوماسیون های اداری

آموزش های سازمانی

ارائه خدمات آموزشی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)