تاثير عملكرد دفتر كنترل كيفيت “QC ”

تاثير عملكرد كنتـرل كيفيـت پـروژه

عملكرد يك روسازي فقط تابعي از روش طراحي آن نيست، بلكه موفقيت هر پروژه بستگي به مراحل سـاخت، نظـارت نظـام منـد و مـوثر،كنترل فني و كيفي دوره ساخت، نگهداري و تـرميم هـاي بـه موقـع بعـدي آن دارد. لـذا اسـتقرار يـك سيسـتم و نظـام كنتـرل كيفيـت در سازمانهاي پروژه محور. كه پيشتر يك انتخاب به شمار ميرفت، امروزه به يك اعتقاد و الزام .مبـدل شـده اسـت .تاثير عملكرد دفتر كنترل كيفيت پروژه ها نيز، هم اكنون به عنوان يك راه حل سازماني براي مديريت مـؤثرتر پـروژه هـا در سـازمان هـاي پـروژه محـور در جهـان مـورد. پذيرش و اقبال روز افزوني قرار گرفته است و هم اكنون به طور ميانگين 87 درصـد سـازمان هـا در جهـان داراي دفتـر مـديريت پـروژه هستند. كه متولي اصلي كيفيت در سازمان هستند. ضرورت و اهميت كيفيت در پروژه نياز بـه در دسـت داشـتن اطلاعـات صـحيح و بـه موقع، تحليل شرايط بحراني حين اجرا، بررسي و تحليل نتايج آزمايشگاهي و ارائه تذكرهاي به موقع و رفع مشكلات مورد تشـخيص توسـط كميته هاي فني و متخصص دارد . لذا در اين مقاله به بررسي تاثير عملكرد اجرايي دفتر كنتـرل كيفيـت پـروژه پرداخته و شمايي كلي از استقرار و نحوه تحليل اطلاعات را ها پروژه نمايش ميدهـد .

تاثير عملكرد دفتر كنترل كيفيت

بديهي است تا كه رسيدن به مـديريت جـامع كيفيـت مسـيري طولاني بايد طي شود.  كنترل كيفيت پروژه را مي تـوان يـك سرمايه گذاري در سازمان در نظر گرفت كه نرخ بازگشت سرمايه توسط از آن طريق كاهش هزينه هاي ناشي از شكسـت و نقـايص احتمالي و جلوگيري از عمليات اجرايي بد به سبب ايجاد هزينه هاي پيش بيني نشده حين عمر بهـره بـرداري در پـروژه هـا قابل محاسبه خواهد بود كه اين مسئله بـا نگـاه ويـژه بـه اقتصـاد مقاومتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. نتـايج، تحليـل و هـا بررسي ها نشان داده است، عملكرد بهره وري دفتر كنتـرل كيفيـت بسيار مشهود بوده، كه علاوه حفظ شرايط كنوني،حركت به سوي دستيابي به سيسـتم هـاي نـوين تضـمين كيفيـت مورد هدف مي باشد. بطور كلي در نتيجه ايـن تحقيـق در جهـت بررسي برخي از معضلاتي در كه ارتباط با كنترل و تضمين كيفيت
ساخت و ها راه راهكارهاي برخورد با آنها در كشور وجـود دارد،ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

برخی از موانع:

 • . عدم توجيه اپراتورهاي اجرايي با نحوه صحيح و كار كمبود
  پرسنل مجرب در كارگاه و ها نياز بـه اسـتمرار كارگـاه هـاي
  آموزشي تئوري و عملي بخصـوص بـراي عوامـل اجرايـي
  كارگاه و ها ارائه گواهينامه ها لازم.

 

 • . استفاده نكردن از پيمانكاران ذيصلاح و كارآمد و ايجاد نظام
  درجه بندي پيمانكاران و مهندسين مشاور براسـاس تأييديـه سيسـتم
 • مـديريت كيفيـت تحـت اسـتاندارد 9001- ISO
 • نظــارت مســتمر بــر آزمــايش هــاي حــين اجــرا و تعيــين
  پارامترهاي ميزان ناهمواري ها پـس از اجـراي پـروژه هـا ي
  روسازي (IRI (ه بـ عنـوان شـاخص ارزيـابي كيفيـت كـار
  پيمانكار در پروژههاي روسازي راه
 • تا ثير عوامل بيروني ناشي از مقامات بالادستي ( اسـتانداران و
  …) جهـت تسـريع عمليـات اجرايـي و تسـريع فرآينـدهاي
  مناقصه يـا فرآينـد هـاي اجرايـي در پـروژه هـا بـر خـلاف
  آيين نامههاي اجرايي

"</p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون شك نقش موثر كنترل كيفي پروژه در ها راستاي بهبود و افزايش وضعيت فني و كيفي پـروژه ،هـا كنتـرل و آسـيب شناسي و پيشگيري در جهت ارتقا سطح كيفـي پـروژه ، مانيتورينگ و شناسايي پروژه ها بحراني و پيگيري تا اصـلاح نقص، ارزشيابي امـور مشـاوران و پيمانكـاران در پـروژه هـا روشن و واضح خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله شناخت بیم را بررسی کنید

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *